ЗАПОСЛЕНИ

Директор центра

Дејан Томић

телефон: 019/ 731-920
e-mail: rcsu.knj@gmail.com

Oпис послова:

  • представља и заступа Центар;
  • организује и води пословање Центра;
  • одговоран је за законит рад Центра;
  • доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз сагласност Оснивача, као и друга акта из своје надлежности;
  • предлаже акте које доноси Управни одбор;
  • спроводи одлуке Управног одбора;
  • предлаже Управном одбору мере за унапређење рада Центра;
  • спроводи финансијске одлуке донете од стране Управног одбора;
  • обавља и друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању и Статутом Центра.

РЕСУРСИ

Предавачима и осталим корисницима Регионалног центра на располагању је преко 600 м2 простора у коме се између осталог налази:

1) Конгресна сала са 180 места; климатизована, са уграђеним озвучењем, рачунаром, wireless интернетом и пројектором.

2) Две учионице са по 36 места са wireless интернетом, рачунаром, пројектором.

Центар располаже са великим бројем наслова стручне и остале литературе.

У тренуцима предаха учесницима је на располагању изузетно пријатан амбијент кафетерије и хола као места за одмор и дружење. У склопу центра је обезбеђен и простор за обедовање, као и организација кетеринга.